O nas

Słyszeliście to już: “Żyjemy w czasach ostatecznych!” Ludzie powtarzają to od długiego czasu i to jest prawda. Żyjemy u kresu czasów a nasz Pan, Jezus, przyjdzie wkrótce. Kiedy czytasz Ewangelie, dostrzegasz, że Jezus wiele razy powiedział, że mamy być gotowi, żyć w gotowości. Przyjrzyjmy się Ewangelii Mateusza. Jezus skierował poniższą wypowiedź do ogółu swoich uczniów, ale dotyczy ona również nas.

„Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi,  Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.” Mateusza 28:18-20 (PUBG)

W wersecie 18 Jezus powiedział “Dana mi jest wszelka moc [gr. exousia, oznacza autorytet] na niebie i na ziemi.” Zauważ, że Jezus użył słowa wszelka – nie 30% mocy, nie 60% mocy, ale wszelka moc została mu dana. To wspaniale i fakt ten jest naprawdę istotny kiedy przychodzi do wykonywania tego, co polecił nam Jezus w wersecie 19: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody...” Powiedział, żebyśmy poszli i nauczali wszystkie narody. Greckie słowo przetłumaczone jako „nauczajcie” oznacza „wejście w rolę ucznia, bycie uczącym się, instruować”, słowo „narody” pochodzi od ethnos, które w Grece oznacza rasę, plemię, w szczególności, obce.

Wszelka moc została dana Jezusowi, a w rezutacie Jego odkupieńczego dzieła na Golgocie, Jego autorytet i moc zostały przekazane nam, wierzącym, abyśmy mogli iść i „nauczać wszystkie narody” Bożego Słowa. Naszym zadaniem jest czynienie uczniów każdej rasy i w każdym plemieniu jakie napotkamy, szczególnie w tych, które są poza granicami naszego kraju. Dzieje się to poprzez instruowanie w temacie Słowa Bożego.

Słowo przetłumaczone jako „przestrzegać” we wersecie 20 oznacza strzec przed stratą, właściwie, poprzez baczne przyglądanie się. Kiedy nauczamy innych jak przyjmować Słowo i jak wierzyć i wprowadzać wiarę w Słowo w czyn, powinniśmy sprawdzać czy wykazują się stałością w Słowie pod względem jego zastosowania – w wierze, finansach, pokoju, miłości, radości i innych dziedzinach poruszanych przez Słowo Boże. Dzielimy się Słowem i nauczamy innych jak trzymać się objawionych prawd zawartych w Słowie.

Plan uczniostwa nie polega na zasadzie „głoś ich a potem ich zostaw”. Zasadza się na wychowywaniu i nauczaniu, aby stali się mocni w wierze; wtedy mogą działać w swojej społeczności i głosić Chrystusa. Na tym polega praca u podstaw zmierzająca do zdobycia świata dla Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Gdzie jest Twoje miejsce?

Paweł napisał w 1 Koryntian 12:4-6, że różne są dary, ale ten sam Duch. Są różne posługi, ale ten sam Pan i różne działania i różne przejawy Ducha Świętego

„A różne są dary, lecz ten sam Duch. Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.” 1 Koryntian 12:4-6 (PUBG)

Paweł napisał także w wersecie 18 tego samego rodziału: „Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał.” A na koniec, w wersecie 28 czytamy, że „A Bóg ustanowił niektórych w kościele...” gdzie w dalszej części wymienione są rozmaite dary posługi i działania.

Pomimo tego, że Jezus zwrócił się do ogółu swoich uczniów mówiąc „idźcie na cały świat”, każdy członek ciała Chrystusa przypisany jest do określonej części tego świata. Częścią danego im zadania jest zadbanie o to, żeby ludzie w tym miejscu nauczani byli Słowa, a także wiedzieli jak przestrzegać tego, co powiedział Jezus. 

Jedni nauczają, inni głoszą

W Marka 16:15, ponownie przemawiając do swoich uczniów, Jezus powiedział: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.” Z darami posugi jest tak, że ci, którzy są powołani do głoszenia, po trosze też nauczają. Ci zaś powołani do nauczania, po troszę również głoszą.

Pan powołał Keith Butler Ministries (KBM) i mnie osobiście do nauczania Ewangelii, w szczególności, ale bez ograniczenia w następujących miejscach poza obszarem Stanów Zjednoczonych:

Kanada

Jak już wiadomo, kilka lat temu założyliśmy kościół w Toronto w Kanadzie. Dodatkowo, otworzyliśmy w Toronto Szkołę Służby PISTIS. Wkrótce kolejna służba otworzy się w Ottawie, stolicy Kanady.

Wielka Brytania

Nasz kościół w Londynie w Anglii działa już od kilku lat. Działa również kolejny kościół w angielskim Luton. PISTIS z założenia zapewnia dogłębne nauczanie i przygotowanie do służby polegającej na skutecznym realizowaniu swojego powołania w wyznaczonym miejscu. Zamierzamy rozszerzać działalność na inne rejony Wielkiej Brytanii i udamy się tam, gdzie Duch nas poprowadzi.

Afryka

Prowadzimy kościół i Szkołę Służby PISTIS w Pretorii, w Republice Południowej Afryki. Wkrótce Szkoła Służby PISTIS otworzy podwoje w Afryce Zachodniej, w mieście Akra w Ghanie.

Bułgaria

Mamy kościoły w Sofii i Warnie, w Sofii znajduje się również Szkoła Służby PISTIS.

Bóg działa na całym świecie! Mamy trzy Centra Szkolenia Biblijnego PISTIS w Polsce zlokalizowane w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Prowadzimy kościół w Brukseli w Belgii. Planujemy rozpocząć działalność w Atenach (Grecja), w Marsylii (Francja) i w Sankt Petersburgu (Rosja). Jak tylko kościoły te powstaną, naszym celem jest założenie Szkoły Służby PISTIS w tych regionach.

Szkoła Służby PISTIS

Jak już wcześniej wspominałem, Szkoła Służby PISTIS (SSP) jest centrum szkolenia biblijnego, które opiera się na dwuletnim, nieakredytowanym programie nauczania nakierowanym na przygotowanie posługujących i wyszkolenie ich w pełni do głoszenia Ewangelii. Nasz program nakierowany jest na wspieranie rozwoju w każdej dziedzinie, która jest kluczowa dla stabilności, siły i wzrostu w posłudze. Bóg dał SSP znakomitych nauczycieli Pisma, którzy dzielą się mądrością trafiającą do serc i dotykającą życia naszych studentów.

Koncepcja naszej Szkoły Służby zakłada stwarzanie przestrzeni do edukacji i praktyki w pięciu podstawowych dziedzinach: posługi duszpasterskiej, administracji, misji, służby muzycznej i służby pomocy. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę pistis.cc.

Trzy fazy służby

W styczniu 1979 roku, wszedłem w pierwszą fazę służby, do której powołał mnie nasz Pan Jezus Chrystus. Wraz z żoną Deborą otworzyliśmy Word of Faith Christian Center (Centrum Chrześcijańskie Słowo Wiary) w małym budynku przeznaczonym na sklepy w Detroit w stanie Michigan. Wystartowaliśmy z dziesięcioma osobami, włączając mnie i moją żonę, Słowa Bożego nauczaliśmy wszystkich, którzy weszli do budynku. Bóg potężnie działał w życiu tych, którzy przybyli. W tym czasie podróżowałem również po kraju jako wędrowny nauczyciel Słowa. Służba wzrastała i ciągle się rozrzeszała aż liczba członków przekroczyła dwadzieścia tysięcy.

Naturalnie, gdy liczba członków wzrastała, przenosiliśmy się do coraz większych budynków aż do czasu, gdy zakupiliśmy znakomity 110 akrowy teren w Southfield w stanie Michigan. W tym czasie, Pan poinstruował mnie, abym nazwę naszej służby zmienił na Międzynarodowe Centrum Chrześcijańskie Słowo Wiary, jako akt przygotowania na pracę, która miała nadejść.

Drugą fazą mojej służby było zakładanie opartych na Słowie służb w Stanach Zjednoczonych. Obecnie, nasze kościoły działają w 14 stanach i kilku miastach na terenie USA. Wiele kościołów satelitarnych w ramach swojej służby otworzyło kolejne kościoły.  W konsekwencji, kolejnym komponentem drugiej fazy mojej służby było przyjęcie roli pastora i zwierzchnika dla innych pastorów i posługujących w Stanach Zjednoczonych i poza granicami. To wszystko miało miejsce gdy byłem pastorem Word of Faith International Christian Center w Southfield w stanie Michigan.

W dniu dzisiejszym wraz z Deborą wkraczamy w trzecią fazę naszej służby – nauczanie i głoszenie przesłania Ewangelii na całym świecie. Naszym zadaniem jest dotarcie na każdy kontynent ze Słowem i właśnie to będziemy robić.

„Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.” Dzieje Apostolskie 1:8 (PUBG)

W trzeciej fazie mojej służby naszym zadaniem jest „Nauczanie Słowa, wykonywanie pracy i dotykanie świata” poprzez seminaria „Live Your Faith” (tł.: wprowadzaj wiarę w życie) i zakładanie Szkół Służby PISTIS. Dodatkowo, gdziekolwiek poza granicami Stanów Zjednoczonych Duch Święty poprowadzi, tam zakładać będziemy kościoły.

Keith Butler Ministries w pełni sił!

Bóg jest dobry! Cała dotychczasowo praca, którą wykonaliśmy znalazła swoją kulminację i wspierała działania KBM. KBM rozpoczyna misję docierania do świata dla Jezusa Chrystusa z pełną mocą. Cieszy nas to, że otwierają się przed nami kolejne możliwości do realizacji Bożego planu dla KBM.